064/6116501

(Viber i WhatsApp)

Tehnonet na kupindu

Reklamacije


TEHNONET________________________________________________________
Milorad Lazarević PR
trgovina i usluge TEHNONET
11090 Beograd, Stanka Paunovića Veljka 78/18
Tekući račun: 160-329177-05 Banca Intesa
Šifra delatnosti: 4791
Matični broj: 61408142
PIB: 106381439
Tel: 064/6116501
E-pošta: [email protected]
www.tehnonet.net

 

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS" br. 62/2014, u daljem tekstu: Zakon), a u vezi obavljanja pretežne delatnosti preduzeća TEHNONET (u daljem tekstu: Prodavac) donosim

PRAVILNIK O NAČINIMA I USLOVIMA REŠAVANJA REKLAMACIJA

I Osnovne odredbe

Član 1

Ovim Pravilnikom Prodavac uredjuje način, uslove i postupak rešavanja reklamacija potrošača zbog nesaobraznosti robe (pojam nesaobraznost je definisan u čl. 11 ovog Pravilnika), kao i ovlašćenja, obaveze i odgovornost Prodavca u pogledu ostvarivanja prava potrošača na reklamaciju.

Član 2

Primena ovog Pravilnika je obavezna za internet prodavnicu TEHNONET na internet adresi www.tehnonet.net.

Član 3

Prodavac ima obavezu da ovaj Pravilnik bude uvek dostupan potrošaču na sajtu prodavnice iz člana 2.

Član 4

Potrošač, u smislu ovog Pravilnika, jeste svako fizičko lice koje u internet prodavnici Prodavca kupuje proizvode u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti.

Član 5

Prodavac je odgovoran za isticanje cene robe i za ostale obaveze utvrdjene Zakonom u cilju tačnog informisanja potrošača.

Član 6

Prodavac je dužan da se prema potrošačima ophodi sa primerenim poštovanjem i ljubaznošću.

Član 7

Ovaj pravilnik primenjuje se samo na robu za koju se ne izdaje garantni list.

Za robu za koje davalac garancije jemči ispravno funkcionisanje u garantnom roku primenjuju se pravila iz čl. 56 Zakona i čl. 501 do 507 Zakona o obligacionim odnosima.

II Prava potrošača na reklamaciju

Član 8

U članu 51 Zakona odredjeno je da je Prodavac odgovoran za nesaobraznost robe ako su nesaobraznost ili njeni uzroci postojali u trenutku prelaska rizika na potrošača, bez obzira da li je Prodavac za njih znao. Trenutak prelaska rizika je trenutak predaje robe potrošaču ili trećem licu koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik ili otpremnik.

U članu 53 Zakona propisuje se rok ove odgovornosti od dve godine i teret dokazivanja u tom periodu. Za nesaobraznost koja se pojavi u prvih šest meseci (od dana prelaska rizika na potrošača) smatra se da je postojala u trenutku prelaska rizika (ili su postojali njeni uzroci). Za nju je odgovoran Prodavac osim u slučajevima navedenim u članovima 12 i 13 ovog Pravilnika. Za nesaobraznost koja se pojavi nakon prvih šest meseci do isteka dve godine, teret dokazivanja da su nesaobraznost ili njeni uzroci postojali u trenutku prelaska rizika je na potrošaču.

Član 9

Potrošač je dužan da podnese reklamaciju u roku od 8 dana od otkrivanja nesaobraznosti na robi.

Reklamacija se podnosi telefonom, pisanim putem ili elektronskim putem. Telefoni, adresa i adresa elektronske pošte Prodavca moraju biti naznačene na sajtu prodavnice iz člana 2 ovog Pravilnika.

Prodavac je dužan da potrošaču izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

Član 10

Potrošač može podneti reklamaciju zbog:

1) vidljive nesaobraznosti robe koja postoji u trenutku predaje robe, bez obzira da li je ona Prodavcu bila poznata;

2) skrivene nesaobraznosti koja se pojavi posle predaje robe;

3) nekorektnog odnosa Prodavca prema potrošaču;

4) uskraćivanja drugih prava potrošača utvrdjenih Zakonom i drugim propisima.

Član 11

Nesaobraznost postoji ako isporučena roba:

1) ne odgovara opisu koji je dao Prodavac;

2) nema svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;

3) nema svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je Prodavcu bila poznata ili mu je morala biti poznata;

4) po kvalitetu i funkcionisanju ne odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano  da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane Prodavca, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.

Član 12

Dodatna oprema i potrošni delovi / materijali / proizvodi (npr. kablovi, baterije, adapteri, punjači, konektori, sijalice, LED, displeji, tačevi, alati i dr.) po svojim svojstvima ne ispunjavaju uslove za saobraznost u punom roku od dve godine (na osnovu čl.50 stav 2. tačka 4. i čl.53 stav 2. Zakona i dokumenta „Pojašnjenje pojma saobraznosti“ Ministarstva trgovine).

Za ovu vrstu robe rok za reklamaciju ne može biti kraći od 30 dana.

Potrošač mora biti obavešten pre zaključenja ugovora o tačnom roku za reklamaciju.

Tačan rok za reklamaciju za kupljenu robu je naveden u Izjavi o reklamaciji koja je odštampana na poleđini svakog računa.

Član 13

Potrošač nema pravo na reklamaciju:

1) ako mu je u trenutku zaključenja ugovora bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da roba nije saobrazna;

2) ako je propustio rok za podnošenje reklamacije koji je naveden u Izjavi o reklamaciji;

3) ako je nesaobraznost nastala njegovom krivicom ili krivicom trećeg lica;

4) ako se nije pridrzavao uputstva za upotrebu u vezi sa rukovanjem, uslovima rada, čuvanjem i održavanjem robe;

5) ako je roba popravljana ili izmenjena/dogradjivana na bilo koji način;

6) ako je došlo do mehaničkog ili toplotnog oštećenja robe;

7) ako je nesaobraznost posledica vremenskih nepogoda, udara groma, varijacija napona u električnim instalacijama i sl;

8) za neznatnu nesaobraznost koja ne utiče na funkcionalnost.

III Postupak rešavanja REKLAMACIJE

Član 14

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču. Odgovor Prodavca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije.

Ukoliko potrošač ne može otkloniti nesaobraznost na osnovu instrukcija Prodavca, potrebno je da robu pošalje na adresu Prodavca, zajedno sa računom i garantnim listom (ukoliko ga je potrošač dobio). Potrošač može da robu vrati u originalnoj ambalaži, ali nemogućnost potrošača da dostavi prodavcu ambalažu robe ne može biti uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti.

Potrošač je u obavezi da robu iz stava 2. ovog člana pošalje na način i prema instrukcijama Prodavca. 

Potrošač ne može robu iz stava 2. ovog člana slati Prodavcu kao otkupnu pošiljku.

Troškovi slanja iz stava 2. ovog člana padaju na teret Prodavca. 

Član 15

Prodavac je dužan da primi pošiljku iz člana 14 stav 2. ovog Pravilnika i da obavesti potrošača istog dana, a najkasnije u roku od dva radna dana, ukoliko nije poslao sve pripadajuće delove proizvoda, račun ili garantni list.

Član 16

U slučaju osnovanosti reklamacije i pozitivne odluke Prodavca, potrošač ima sledeća prava:

1) da bira da nesaobraznost robe Prodavac otkloni opravkom ili zamenom. Ukoliko to nije moguće, potrošač ima pravo na umanjenje cene ili raskid ugovora;

2) ako se nesaobraznost pojavila u roku od šest meseci, potrošač ima pravo da bira između zamene, odgovarajućeg umanjenja cene ili da izjavi da raskida ugovor;

3) ako se nesaobraznost pojavila u roku od šest meseci, otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost potrošača.

Opravka ili zamena mora se izvršiti bez značajnih neugodnosti za potrošača i uz njegovu saglasnost.

Otklanjanje nesaobraznosti zamenom podrazumeva zamenu za novu istu robu, odnosno robu približnih karakteristika i cenovnog ranga ukoliko Prodavac nema i ne moze da nabavi istu.

Ukoliko otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za prodavca onda potrošač ima pravo da bira između umanjenja cene ili raskid ugovora.

Član 17

Svaka opravka ili zamena se mora izvršiti u zakonskom roku od 30 dana za tehničku robu (čl. 56 stav 7. Zakona).

U slučaju vraćanja iznosa za nesaobraznu robu Prodavac je dužan da potrošaču bez odlaganja isti vrati, a najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja reklamacije.

Član 18

Troškovi slanja robe potrošaču na osnovu pozitivne odluke Prodavca iz člana 16 stav 1. padaju na teret Prodavca.

Prodavac ima pravo da izabere način slanja.

Ukoliko Prodavac, na osnovu člana 13 ovog Pravilnika, utvrdi neosnovanost reklamacije poslaće proizvod potrošaču tek nakon što potrošač uplati na račun Prodavca troškove slanja u oba pravca.

IV Ostale odredbe

Član 20

Kada prodaje nesaobraznu robu Prodavac je dužan da je izdvoji i da istakne jasno i vidljivo obaveštenje potrošačima o nesaobraznosti i upozorenje da ne odgovara za istu.

Član 21

Ovaj Pravilnik ima prirodu opšteg pravnog akta.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu odmah nakon njegovog objavljivanja na sajtu internet prodavnice TEHNONET.

 

U Beogradu, 01.12.2009. / poslednja izmena: 23.04.2017.

Milorad Lazarević

 

DODATAK

Republika Srbija
Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

Pojašnjenje pojma saobraznosti, garancije i postupka reklamacije propisanim Zakonom o zaštiti potrošača

Roba je saobrazna, s obzirom na njenu prirodu, ukoliko po kvalitetu i funkcionisanju odgovora razumnim očekivanjima rada za određenu vrstu robe. Tako, potrošač se ne može pozivati na nesaobraznost za npr. takozvanu potrošnu robu – hleb, sijalice za auto, baterije i sl. u punom roku od dve godine, jer se saobraznost, valjanost, od ovakve vrste robe očekuje srazmeno roku trajanja.

izvor: http://mtt.gov.rs/informacije/korisne-informacije/